Saša Babšek, vrhunska skakalka troskoka

PRAVILA NAGRADNE IGRE:

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre ‘OSVOJI FITNESS BRISAČO ATHLETE' je Proan d.o.o., Nagradna igra poteka od 22. 2. 2017.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejejo vse polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. Do nagrad so upravičeni samo tisti, ki so izpolnili vsa pravila ki jih določajo navodila nagradne igre.

3. Potek nagradne igre, razglasitev nagrajencev in prevzem nagrad

Sodelujoči se za sodelovanje v nagradni igri prijavi tako, da všečka facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/, in iz te strani na svojem profile, deli(javno) objavo nagradne igre "OSVOJI FITNESS BRISAČO ATHLETE", ter v komentar pod objavo zapiše prijatelja s katerim bi delil brisačo .

V primeru več komentarjev s strani iste osebe, se vsi komentarji štejejo kot en.

Nagrade:

  1. 2x ATHLETE FITNESS BRISAČA.

Do nagrad so upravičeni samo tisti, ki bodo pravilno izpolnili vse korake za sodelovanje v nagradni igri.

Izmed vseh prejetih in pravilno izpolnjenih odgovorov, bo Athlete izžrebal tri nagrajence, ki bodo izbrani s pomočjo aplikacije Karma's "Good Luck Fairy",ki zagotavlja poštenost žreba. 

Nagrajenec bo objavljen na naši facebook strani.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime na Facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/ , in na spletni strani http://www.athlete-nutrition.eu/

5. Davki in akontacija dohodnine  

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je na letaku zabeležil vse pravilne podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za posredovanje napačnih podatkov, ne glede na razloge. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

Save

Save

Save